การประชุมสัมนา
การประชุมวันที่ 22 ตุลาคม 64

ห้องประชุมที่ 1

  • 16.00 น. - 17.30 น. - เข้าการประชุม หัวข้อ สมัชชาฯ สาขาภาคใต้ตอนบน

ห้องประชุมที่ 2

  • 16.00 น. - 17.30 น. - เข้าการประชุม หัวข้อ สมัชชาฯ สาขาภาคใต้ตอนล่าง

ห้องประชุมที่ 3

  • 16.00 น. - 17.30 น. - เข้าการประชุม หัวข้อ สมัชชาเยาวชนตาบอดไทย