information Service

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โลกเราเริ่มเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงสังคม ค่านิยม และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  เริ่มเข้าสู่โลกของดิจิทัล เกิดความต้องการใหม่ๆ   เราต้องรู้จักปรับตัว ปรับใจ และปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ จนเกิดแนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น”(Resilience) ขึ้น  เพื่อให้เราเรียนรู้ เติบโต และรับมือกับวิกฤติปัญหาต่างๆ  พัฒนาตัวเองไปสู่การดำรงอยู่ด้วยความยั่งยืน 

ผู้คนแต่ละสาขาอาชีพต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้น ใช้เทคโนโลยีในการหาความรู้ อำนวยความสะดวก และสร้างรายได้ ตามมาตรการด้านสุขภาพของสาธารณสุขเพื่อต้านทานผลกระทบจากวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

ดังนั้น การจัดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ผ่านโครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมพลังคนตาบอดภายหลังโควิด 19 : จากกฎหมายฐานสิทธิสู่การเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างยืดหยุ่น (Resilience) และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 24 จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานทั้งหมดเป็นการจัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบทางไกล