information

ที่มาโครงการ

การเกิดกระแสการพัฒนาที่ยืดหยุ่นที่เข้ามาร่วมเปลี่ยนวิธีคิด จนเกิดแนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น”(Resilience) ขึ้น โลกเราเริ่มเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงสังคม ที่มนุษย์เองเริ่มเข้าสู่โลกดิจิทัล ค่านิยม และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดความต้องการใหม่ๆ

แต่แนวคิดเรื่องการปรับตัวและความยืดหยุ่นนั้น จนมาถึงปัจจุบันที่เราเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ทำให้การที่จะอยู่ได้นั้น ก็ต้องรู้จักปรับตัว ปรับใจ พื้นที่อยู่อาศัย และวิถีชีวิตให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงอันเป็นธรรมดาของโลกนี้

หากพูดถึงความยืดหยุ่นมีหลายระดับ และมุมสำคัญคือการที่เราเรียนรู้ เติบโต และรับมือกับวิกฤติปัญหาต่างๆ ก็เป็นการฝึกความยืดหยุ่นในตัวเอง ฉะนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและยืดหยุ่นจึงเป็นกระบวนการ เป็นการเรียนรู้และพัฒนาไปสู่การดำรงอยู่ด้วยความยั่งยืน

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COD-19 ที่ยังมีความไม่แน่นอนของการสิ้นสุดการระบาดของโรค คาดการณ์ว่าการระบาดจะยังคงอยู่อีกระยะหนึ่ง จนกว่าจะค้นพบวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของประชากรทุกภาคส่วนในวงกว้าง ผู้คนแต่ละสาขาอาชีพต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้นใช้เทคโนโลยีในการหาความรู้ อำนวยความสะดวก สร้างรายได้ ตามมาตรการ ด้านสุขภาพ ของสาธารณสุขเพื่อต้านทานผลกระทบจากวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ดังนั้น การจัดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ผ่านโครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมพลังคนตาบอดภายหลังโควิด 19 : จากกฎหมายฐานสิทธิสู่การเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างยืดหยุ่น (Resilience) และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 24 จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานทั้งหมดเป็นการจัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบทางไกล


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ในเรื่องกฎหมายฐานสิทธิสู่การเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างยืดหยุ่น (Resilience)
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเห็น ในหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างยืดหยุ่น
(Resilience)
3. เพื่อจัดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 24
4. เพื่อจัดสมัชชาสาขา รวม 11 สาขา
5. เพื่อจัดสมัชชาสตรีตาบอด
6. เพื่อจัดสมัชชาเยาวชนตาบอด
7. เพื่อให้ความรู้ การเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุตาบอด
8. เพื่อให้ความรู้ถึงนโยบายภาครัฐ ในการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาตาบอดสู่ความเป็นเลิศ
9. เพื่อฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการร้องการแสดงดนตรีสำหรับนักร้องนักดนตรีตาบอด
10. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประกอบอาชีพทางเลือกของคนตาบอดภายหลังโควิด 19
11. เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การเพิ่มทักษะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด
ภายหลังโควิด 19
12. เพื่อจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเท่าเทียมในการดำรงชีวิตของคนตาบอดในสังคม
13. เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากคนตาบอดทั่วประเทศ
14. เพื่อจัดประชุม ACBF: ASEAN Community Blind Forum
15. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการจัดนิทรรศการและผ่านเว็บไซต์ และSocial media

กลุ่มเป้าหมาย

1. คณะทำงาน
2. ผู้แทนคนตาบอดประจำจังหวัด
3. ผู้แทนจากองค์กรเครือข่าย (สมาชิกนิติบุคคลตาบอด)
4. คนตาบอดที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพทางเลือก
5. คณะผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมาธิการ (ตาบอด)
6. ผู้สูงอายุตาบอด
7. สตรีตาบอด
8. เยาวชนตาบอด
9. นักกีฬาตาบอด
10. นักร้องนักดนตรีตาบอด
11. สมาชิกในจังหวัดเชียงใหม่ (25 อำเภอ) ตาบอด
12. สมาชิกในพื้นที่สาขาภาคเหนือตอนบน
13. เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเหลือคนพิการเฉพาะกิจ (ตาปกติ)
14. วิทยากร ( ตาบอด และ ตาดี )
15. ผู้แทนจากหน่วยงานและองค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับคนตาบอด
16. แขกผู้มีเกียรติ สมาชิกกิตติมศักดิ์ (ตาปกติ)
17. ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น
18. ผู้แทนจากองคืกรของคนพิการ
19. สื่อมวลชน
20. ผู้แสดงนิทรรศการ และตลาดผลิตภัณฑ์คนตาบอด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
- การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนตาบอด
- การอ่านหนังสือเสียงเดซี่
- การฝึกทักษะด้านการลงลายมือชื่อ
- การพัฒนาทักษะการเขียน
โปรแกรมสำหรับนักพัฒนาซอร์ฟแวร์ตาบอด
- กฎหมายกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด
- กิจกรรมสมาคมและองค์กรเครือข่าย
- อบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครภายในท้องถิ่น


2. การสัมมนา เรื่อง การเสริมพลังคนตาบอดภายหลังโควิด 19 :
จากกฏหมายฐานสิทธิสู่การเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างยืดหยุ่น (Resilience)

- สมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 24
- สมัชชาคนตาบอดสาขา รวม 11 สาขา
- จัดทำปฏิญญาเชียงใหม่
- จัดทำร่างญัตติ
- การประชุมสามัญองค์กรนิติบุคคลที่มิใช่สมาคมคนตาบอดจังหวัด
- การประชุมคณะกรรมการแก้ไขข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของสมาคมฯ
- การประชุมวิสามัญคณะกรรมาธิการกิจการบริหารสมาคมฯ
- แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเท่าเทียมในการดำรงชีวิต
ของคนตาบอดในสังคม
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเยาวชนตาบอดถึงโอกาส และความท้าทายในการ
พัฒนาตนเอง ในยุคไทยแลนด์ 4.0
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สูงอายุตาบอด เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุตาบอด
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักกีฬาตาบอดถึงนโยบายภาครัฐ ในกาส่งเสริมและ
พัฒนานักกีฬาตาบอดสู่ความเป็นเลิศ
- การฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการร้องการแสดงดนตรีสำหรับนักร้องนักดนตรีตาบอด
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคนตาบอดที่ประกอบอาชีพทางเลือก เช่น เกษตรกรรม
หัตถกรรม ค้าขายออนไลน์ เป็นต้น
- การประชุม ACBF: ASEAN Community Blind Forum (online)
- งาน สบท. สโมสร
- ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ของคนตาบอดจากทั่วประเทศ
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ social media และการถ่ายทอดสดผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Facebook live)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ในเรื่องกฏหมายฐานสิทธิสู่การเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างยืดหยุ่น(Resillence)
2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเห็น ในหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างยืดหยุ่น
(Resillence)
3. ได้จัดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 24
4. ได้จัดสมัชชาสาขา รวม 11 สาขา
5. ได้จัดสมัชชาสตรีตาบอด
6. ได้จัดสมัชชาเยาวชนตาบอด
7. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ความรู้ การเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุตาบอด
8. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ถึงนโยบายภาครัฐ ในการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาตาบอดสู่ความเป็นเลิศ
9. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการร้องการแสดงดนตรี สำหรับนักร้องนักดนตรีตาบอด
10. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประกอบอาชีพทางเลือกของคนตาบอดภายหลังโควิด 19
11. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การเพิ่มทักษะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนตาบอดภายหลังโควิด 19
12. ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเท่าเทียมในการดำรงชีวิตของคนตาบอดในสังคม
13. ได้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากคนตาบอดทั่วประเทศ
14. ได้จัดประชุม ACBF: ASEAN Community Blind Forum (online)
15. ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการจัดนิทรรศการและผ่านเว็ปไซค์ และ Social media