สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งในนามของสมาคมคนตาบอดกรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2510 
ทั้งนี้เกิดขึ้นจากคำปรารภของมิสเจนีวีฟ คอลฟิลด์ สตรีตาบอดชาวอเมริกัน ผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย 
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้ใช้โรงเรียนสอนคนตาบอดเป็นสถานที่ติดต่อชั่วคราว

วัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งเป็นสมาคม
1. เพื่อการรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนตาบอด
2. เพื่อร่วมกันพิทักษ์และรักษาสิทธิอันพึงมีพึงได้โดยชอบธรรมของคนตาบอด
3. เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสร้างให้คนตาบอดที่ยังขาดโอกาสในสังคมได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ต่อมา เพื่อให้เป็นการเหมาะสมแก่สถานภาพของสมาคมฯ ที่ขยายตัวเติบโตขึ้นเป็นลำดับมา 
และเพื่อให้เป็นการสอดคล้องรองรับกับวัตถุประสงค์หลักดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงได้มีความเห็นชอบให้ดำเนินการ
ขอแก้ไขการจดทะเบียนจากสมาคมคนตาบอดกรุงเทพฯ เป็น "สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย“

ซึ่งต่อมาได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้เปลี่ยนแปลงชื่อสมาคมใหม่ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2524 
โดยได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ ที่อาคารสยามพืชไร่ ถนนพญาไท จนกระทั่งปี พ.ศ. 2527
สมาคมฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ (นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น) 
ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 1.7 ล้านบาท เพื่อจัดซื้ออาคารพร้อมที่ดินในซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง 
ให้ใช้เป็นสำนักงานถาวร และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจึงได้มีที่ทำการ ณ อาคารดังกล่าว จนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
1. ประสานงานและร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและนอกประเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูและพัฒนาคนตาบอด
2. ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการยกระดับและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนตาบอดทั่วประเทศทั้งด้านการศึกษา อาชีพ เศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม และอื่นๆ
3. จัดสวัสดิการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้แก่สมาชิกรวมทั้งร่วมกันแก้ไข และขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น
4. ส่งเสริมความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างคนตาบอดและบุคคลทั่วไป
5. ร่วมกันรักษาสิทธิและหน้าที่อันพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องตลอดจนความเข้าใจอันดีของการอยู่ร่วมกันในสังคมระหว่างคนตาบอดกับบุคคลทั่วไป
7. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนตาบอดมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งที่เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดนโยบายที่มีผลกระทบต่อคนตาบอดโดยตรง
ตลอดจนการร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม
8. ดำเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยไม่แสวงหากำไร รวมทั้งส่งเสริมผลักดันและพิทักษ์สิทธิของคนตาบอดที่เกิดจากกิจการดังกล่าวทุกประการ
9. ส่งเสริมและดำเนินการด้านการกีฬาและนันทนาการของคนตาบอด เพื่อสุขภาพและความเป็นเลิศในทุกระดับ
10. รับสัมปทานจากรัฐในการประกอบกิจการต่าง ๆที่เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คนตาบอดได้ประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่น อาชีพ ค้าสลาก  โดยจำหน่ายสลากทุกประเภทที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือรัฐบาลพิมพ์ออกจำหน่าย ทั้งนี้ตามความรู้ และความสนใจของแต่ละบุคคล

บริการของ T.A.B.
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้ส่งเสริมให้คนตาบอดทุกระดับได้มีโอกาสประกอบอาชีพที่สุจริตเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข สามารถเพิ่มพูนรายได้ของตนเองและครอบครัว อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งวัตถุประสงค์นี้เป็นส่วนสำคัญสำหรับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสมาชิก ด้วยเหตุนี้ สมาคมฯ จึงได้จัดให้มีบริการแก่สมาชิกในด้านต่างๆ ดังนี้

 • หมอนวด
  ปัจจุบันคนตาบอดได้รวมตัวกันเพื่อประกอบการกิจการนวดแผนโบราณอยู่ทั่วไประเทศ หลายแห่ง ล้วนแล้วเป็นร้านที่มีคุณภาพและฝีมือในการบริการแก่ทุกท่านอย่างเต็มที่ ซึ่งหมอนวดต้องผ่านการฝึกอบรมและได้รับใบรับรองความสามารถจากหน่วยงานด้านการนวดแผนโบราณ และมีร้านที่แจ้งชื่อกับสมาคามฯ มากขึ้น ซึ่งสามารถบริการแก่ท่านทั้งในร้านและนอกสถานที่ได้ ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงกับร้านนวดของคนตาบอด
   
 • หมอดู
  คนตาบอดสามารถนำวิชาการพยากรณ์ชะตาชีวิตมาเพื่อช่วยให้คำปรึกษาด้านการดำเนินชีวิตแก่เพื่อนคนตาบอดด้วยกันเองและบุคคลทั่วไปได้อย่างดียิ่ง ด้วยการถ่ายทอดวิชาความรู้สู่กันอย่างต่อเนื่อง คุณประโยชน์ที่สำคัญสำหรับการพยากรณ์ชะตาชีวิตคือ การบรรเทาความรู้สึกเลวร้ายในใจของผู้มาขอคำปรึกษาจากหมอดูตาบอดในที่ต่างๆ และเป็นการส่งเสริมการสร้างคุณค่าด้านจิตใจและสังคมของคนตาบอดได้อย่างดียิ่ง
   
 • บริการของห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ขุมทรัพย์ทางปัญญา และความบันเทิงสำหรับคนตาบอด
  หนังสือ นับเป็นเครื่องมือสำคัญในการถ่ายทอดเหตุการณ์ ประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น รวมทั้งสาระความรู้ในสรรพวิชาจากผู้แต่งหรือผู้รวบรวม เรียบเรียงไปสู่ผู้อ่าน จากเวลาและสถานที่หนึ่ง ๆ ไปสู่ความกว้าง ไกลไร้ขอบเขต หนังสือจึงเป็นเสมือนหนึ่งขุมทรัพย์ทางปัญญาและคลังแห่งความบันเทิงขนาดมหึมาสำหรับมวล มนุษยชาติ แต่เนื่องจากหนังสือเกือบทั้งหมดที่เราพบเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ได้รับการผลิตออกมาในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำหรับคนตาบอดในการที่จะได้รับประโยชน์นานาประการจากหนังสือ ได้มีผู้ค้นหาหนทางแก้ไขความ จำกัดในข้อนี้มาโดยตลอด ห้องสมุดแถบเสียงในประเทศไทย
  ในปี พ.ศ.2520 ได้มีการเปิดดำเนินการและให้บริการในลักษณะของห้องสมุดสำหรับคนตาบอดแห่งแรกขึ้นในประเทศไทย ซึ่งขณะนั้นได้อาศัยเนื้อที่ส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ด นนทบุรี อันเป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นสถานที่ดำเนินการและให้ บริการ ต่อมาห้องสมุดดังกล่าวนี้ได้แยกออกมาดำเนินการเป็นอิสระในหน่วยงานหนึ่ง ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ฯ เช่นกัน โดยใช้ชื่อว่า "ห้องสมุดคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอด" ผลิตและให้บริการ หนังสือทั้งที่เป็นหนังสือเสียงและหนังสืออักษร Braille เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2525 ปัจจุบันตั้ง อยู่ ณ เลขที่ 78/2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แต่เนื่องจากคนตาบอดเริ่มได้รับ การศึกษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพมากขึ้น ความต้องการที่จะได้อ่านหนังสือต่าง ๆ ทั้งเพื่อการศึกษาหาความรู้และ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจก็มีปริมาณมากขึ้นด้วยเช่นกัน สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจึงได้เห็นชอบที่จะก่อตั้ง และเปิดบริการห้องสมุดสำหรับคนตาบอดขึ้นเป็นแห่งที่ 2 โดยผลิตและให้บริการเฉพาะหนังสือเสียงในปี พ.ศ.2526 ทางสมาคม ฯ ได้รับการตอบตกลงให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์เป็นมูลค่าประมาณ 100,000 มาร์ค จาก สหพันธ์ทหารผ่านศึกแห่งประเทศเยอรมัน และรัฐบาลท้องถิ่นแห่งรัฐบาร์เดน วีตเตมเบอร์ก ของสาธารณรัฐเยอรมัน โดยมีเงื่อนไขว่าสมาคม ฯ จะต้องจัดหาสถานที่ซึ่งจะใช้เป็นที่ตั้งของห้องสมุดให้เรียบร้อย ทางสมาคม ฯ ได้ติดต่อขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย ซึ่งขณะนั้นมีพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลได้จัดสรรงบ ประมาณจำนวน 1.7 ล้านบาท เพื่อจัดซื้ออาคารขนาด 2 คูหา เนื้อที่ 85 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 85/1-2 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ มอบให้สำหรับเป็นที่ตั้งของห้องสมุดและที่ทำการของสมาคม ฯ มาจนถึงปัจจุบัน ห้องสมุดแถบเสียงสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจึงได้เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2529
   
 • สายด่วนข่าวสารความรู้ 1414
  สายด่วนข่าวสารความรู้ 1414 บริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์ด้วยระบบ DAISY จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทสไทย
  สายด่วนข่าวสารความรู้ 1414 เป็นบริการข้อมูลทางโทรศัพท์ด้วยระบบ T.A.B. telephony ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ภาษาไทยสำหรับคนตาบอด โดยความร่วมมือของมูลนิธิราชสุดา สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เพื่อเพิ่มจำนวนคู่สายและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการอีกด้วย
  ระบบ T.A.B. telephony เป็นบริการข้อมูลทางโทรศัพท์ด้วยเทคโนโลยี DAISY ซึ่งพัฒนาโดย นายธนาคม ตาฬวัฒน์ นักพัฒนาโปรแกรมอิสระ ซึ่งได้รับรางวัลผลงานโดดเด่นด้าน Social Affairs ในโครงการ "รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" ครั้งที่ 4 และนอกจากนี้ ยังมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเสียงระบบ DAISY คือ
  สายด่วนข่าวสารความรู้ 1414 แบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลที่ให้บริการ ดังนี้  ข้อมูลข่าวสารและรายการวิทยุจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย ข่าวจากหนังสือพิมพ์ และรายงานสถานการราคาณ์น้ำมันจากบริษัทไทยออยจำกัด(มหาชน)  หนังสือเสียงจากห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาศทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ  ผู้ที่ต้องการรับฟังข้อมูลจากระบบ สามารถโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1414 หรือหมายเลข 0-2203-9100 เมื่อระบบรับสายแล้ว จะมีข้อความต้อนรับ จากนั้น เลือกเรื่องที่จะฟัง ขณะที่ฟังข้อมูลจากระบบ ผู้ฟังสามารถใช้ปุ่มควบคุมบนแป้นโทรศัพท์เพื่อบังคับควบคุมการอ่านหนังสือได้ทันที เช่น การเปลี่ยนหัวข้อหรือประโยค การปรับระดับความเร็วและระดับความดัง การสร้างที่คั่นหนังสือในกรณีที่ยังอ่านไม่จบ และการสร้างรายการหนังสือที่ต้องการอ่านเป็นของผู้ใช้เฉพาะราย เป็นต้น
  สายด่วนข่าวสารความรู้ 1414 เริ่มทดลองให้บริการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 โดยในระยะแรก สามารถรองรับผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้าสู่ระบบได้พร้อมกัน 30 คู่สาย ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2552 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้อนุมัติเลขหมาย 1414 ให้ใช้ในโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถจดจำและใช้บริการได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 ได้ทำการเพิ่มคู่สายเป็น 120 คู่สาย ทำให้ผู้รับบริการสามารถรับฟังหนังสือเสียงและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
  บริการนี้ เป็นระบบรับฟังหนังสือเสียงทางโทรศัพท์แห่งแรกของโลกที่รองรับมาตรฐานหนังสือเสียงสากล (DAISY) ผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้าสู่ระบบเพื่อรับฟังข้อมูลต่างๆ ได้โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา ด้วยค่าบริการที่ต่ำมาก โดยการโทรศัพท์จากพื้นที่รหัส 02 จะต้องเสียค่าบริการครั้งละ 3 บาท ส่วนการโทรศัพท์จากรหัสพื้นที่อื่น หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้องเสียค่าบริการเป็นนาทีตามที่ผู้ให้บริการกำหนด และยังมีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บางราย ได้มอบ sim card หรือจัดทำ promotion สำหรับโทรศัพท์ไปยังสายด่วนข่าวสารความรู้ได้ในอัตราพิเศษให้แก่สมาชิกสมาคมฯ อีกด้วย กล่าวได้ว่า ไม่ว่าคนตาบอดไทยจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถเข้าถึงบริการนี้ได้ ด้วยโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียว
   
 • อาสาสมัคร
  ขณะนี้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครื่อข่ายเปิดบริการแก่อาสาสมัครที่สนใจร่วมปฎิบัติภารกิจเพื่อสังคมแก่คนตาบอดอย่างหลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วเป็นกิจกรรมที่อาสาสมัครพึงปรารถนาดำเนินกิจกรรมอย่างเต็มที่และเต็มใจ บริการที่สมาคมฯ และองค์กรเครือข่ายเปิดให้บริการแก่อาสาสมัคร ประกอบด้วย
  1. บริการอ่านและบันทึกหนังสือเสียงให้เก่คนตาบอด ซึ่งประกอบด้วยหนังสือหลากหลายรูปแบบ คือ หนังสือวิชาการ หนังสืออ่านเล่น หนังสือบันเทิง สารคดี ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ และสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  2. บริการร่วมจัดกิจกรรมเพื่อคนตาบอด โดยสมาคมคนตาบอดร่วมกับชมรมเพื่อนคนตาบอดเพื่อดำเนินกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ของสมาคมฯ และองค์กรเครือข่าย เช่น กิจกรรมสัปดาห์รำลึกวันไม้เท้าขาวสากล กิจกรรมเพื่อทัศนาจรของคนตาบอดและญาติ เป็นต้น
  3. การบริการเป็นศูนย์กลางของชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ซึ่งจัดเป็นศูนย์กลางเพื่อประสานงานที่ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ บริเวณชัน 2 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  หากท่านสนใจร่วมเป็นสมาชิกชมรมอาสาเพื่อนคนตาบอด กรุณาติดต่อที่ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ ชั้น 2 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เลขที่ 85/1-2 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2248-0555 หรือ 0-2246-3835 ต่อ 200, 201 โทรสาร 0-2248-0556 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
   
 • บริการให้คำปรึกษา
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้จัดให้บริการให้คำปรึกษาแก่สมาชิกคนตาบอดและบุคคลทั่วไป ปรึกษาปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับคนตาบอด ซึ่งท่านสามารถปรึกษาข้อมูลต่างๆ ดังนี้
  1. ปัญหาด้านการประกอบอาชีพคนตาบอด 2. ปัญหาด้านการศึกษาของคนตาบอด 3. ปัญหากิจกรรมนันทนาการ 4. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคนตาบอด
   ซึ่งท่านสามารถปรึกษาโดยตรงได้ที่สมาคมตาบอดแห่งประเทศไทย ด้วยตนเองที่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เลขที่ 85/1-2 ซอยบุญอยู่ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 0-2246-3835 หรือ.โทรสาร 0-2245-9846
   
 • บริการอื่นๆ
  นอกเหนือจากบริการต่างๆที่กล่าวมาในหัวข้อต่างๆ แล้วสมาคมฯ ได้บริการให้แก่สมาชิกในด้านสวัสดิการต่างๆ ดังนี้
  บริการค่ารักษาพยาบาล สมาชิกทุกคนสามารถได้รับสวัสดิการด้านรักษาพบาบาลได้ปีละ 2,000 บาท โดยแนบหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่สาขาภาคต่างๆ ดังนี้
  สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ใบเสร็จรับเงินตัวจริง (เบิกได้ไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท) เอกสารการมอบฉันทะ กรณีมอบฉันทะให้คนอื่นมารับเงินแทน ซึ่งต้องยื่นเอกสารไม่เกิน ระยะเวลาสองเดือนหลังจากเสร็จสิ้นการรักษา โดยยึดวันที่ตามใบเสร็จเป็นสำคัญ
   บริการค่าคลอดบุตร สมาชิกที่คลอดบุตรสามารถเลิกค่าคลอดบุตรจากสมาคมฯ ได้คนละ 1,000 บาท ต่อครั้ง โดยแนบเอกสารเช่นเดียวกับบริการค่ารักษาพยาบาล เพียงแต่แนบใบเสร็จค่าคลอดบุตรและสำเนาสูติบัตร ซึ่งต้องยื่นเอกสารไม่เกิน ระยะเวลาสามเดือนหลังจากเสร็จสิ้นการรักษา โดยยึดวันที่ตามใบเสร็จเป็นสำคัญ