ศูนย์ช่วยคนตาบอดในประเทศไทย 

ศูนย์ช่วยคนตาบอดในประเทศไทยสู้ภัยCOVID-19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  หรือโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากทั้งต่อเศรษฐกิจ สังคม และการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบลดค่าใช้จ่ายจากการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 จึงทำให้คนตาบอด ไม่สามารถประกอบอาชีพและหารายได้ตามปกติได้ 

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์การคนพิการระดับชาติ ได้ตระหนักดีถึงความเดือดร้อนของพี่น้องคนตาบอดทั่วประเทศในครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จึงร่วมกัน เปิดศูนย์ช่วยคนตาบอดในประเทศไทย สู้ภัยโควิด-19 ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยให้คำปรึกษาเบื้องต้นให้กับสมาชิกที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และประสานงานให้ความช่วยเหลือสมาชิกในการเข้าถึงการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสและการเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างรวดเร็ว อำนวยความสะดวกให้แก่คนตาบอดให้ได้รับสิทธิการเยียวยาตามมาตรการกระแสหลักและมาตรการเพิ่มเติมจากรัฐ
อีกทั้งยังประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้คนตาบอดได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รับบริจาคเงิน หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ  ตลอดจนเครื่องยังชีพ เพื่อช่วยคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย

ศูนย์ช่วยคนตาบอดในประเทศไทยสู้ภัยโควิด -19 ยังได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยขนส่งสิ่งของจำเป็นจำนวนกว่า 10,000 กล่อง ผ่านบริการ EMS โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับสมาคมในการจัดส่งสิ่งของให้กับคนตาบอด ทั้ง 11 แห่งทั่วทุกภูมิภาค

นอกจากนั้น ยังได้รับพระราชทานกล่องกำลังใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จำนวน 4,200 กล่อง รวมถึงสิ่งของจำเป็นจากหน่วยงานอื่นๆเพื่อส่งต่อให้คนตาบอดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

พระมหากรุณาธิคุณและความร่วมมือสนับสนุนจากทุกหน่วยงานมีเป้าหมายในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนตาบอด ได้สามารถเข้าถึงการป้องกันสุขภาพและดำรงชีพภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19