ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ

ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติประวัติความเป็นมา
สืบเนื่องจากที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ในโครงการธนาคารโลก เพื่อจัดฝึกอบรมอาชีพนวดแผนไทยให้แก่คนตาบอด และสตรีผู้ด้อยโอกาสใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ ในระหว่างปี พ.ศ.2542-พ.ศ. 2545 ทำให้คนตาบอดจำนวนมากได้มีโอกาสรับการฟื้นฟูและฝึกอาชีพนวดแผนไทย จนสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ แต่ยังมีคนตาบอดอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่พร้อมและไม่สามารถประกอบอาชีพได้ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้มีนโยบายให้มีการก่อตั้งศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟู พัฒนาส่งเสริมให้กลุ่มคนตาบอด ที่ยังขาดทักษะ ขาดโอกาส และยังไม่พร้อมที่จะไปประกอบอาชีพด้วยตนเองตามลำพังให้ได้ฝึกฝนพัฒนาศึกษา เพิ่มทักษะ จนเกิดความชำนาญและสามารถไปประกอบอาชีพด้วยตนเองได้ในโอกาสต่อไป
ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2546 ณ อารเลขที่ 61/32-41 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 11 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 02-412-1380-2 โทรสาร 02-412-1383