สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด

สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด


ประวัติสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด
สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด ถือกำเนิดจากการรวมตัวโดยคนตาบอดกลุ่มหนึ่งที่มีแนวคิดเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการจัดจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของคนตาบอด การช่วยเหลือด้านการเงิน เพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพของคนตาบอด ซึ่งได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2542 สังกัดสหกรณ์กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2544 มีคณะผู้จัดตั้งประมาณ 122 คน และมีคณะกรรมการชุดแรกจำนวน 11 คน ซึ่งนายสมชาย ปัญญ์เอกวงศ์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการคนแรก และในปัจจุบัน มี ผศ. กมลวรรณ อินอร่าม เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ
 
สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 85/1-3 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ
สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ของบรรดาสมาชิก โดยวิธี ช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้ง ในข้อต่อไปนี้
ส่งเสริมให้สมาชิกมีการประกอบอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ที่แน่นอน
จัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ในการผลิต การประกอบอาชีพการดำรงชีพของคนตาบอด และสินค้าอื่นที่สมาชิกมีความต้องการจากภายในและภายนอกประเทศมาจัดจำหน่าย ให้แก่สมาชิก บุคคลทั่วไป หน่วยงานภาครัฐบาล ภาคเอกชน ที่ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ
รวบรวมผลิตผล/ผลิตภัณฑ์จากสมาชิก เพื่อจัดการขายหรือเพื่อขาย
จัดให้มีบริการส่งเสริมด้านวิชาการเกี่ยวกับการออกแบบ และการผลิตด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
ให้มีเงินกู้สำหรับสมาชิกตามข้อกำหนดและรับฝากเงินจากสมาชิก
จัดให้มีการศึกษาอบรมและเผยแพร่ ความรู้ทางสหกรณ์และทางธุรกิจ
ส่งเสริมการพัฒนาบุคคลทั้งการศึกษา การประกอบอาชีพและการอยู่รวมกันในสังคม
การให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวที่ต้องภัยพิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
ให้มีสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น