เข้าชม Live ผ่าน Facebook สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย